Εργασιακά

Νόμος 4712/20 Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.

Κεφάλαιο Γ΄, Διατάξεις για την Έρευνα και την Καινοτομία. Άρθρα 46-56. Άρθρο 70, Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που ασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους.

Ν. 4472/17 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

Μέρος ΣΤ, Κεφάλαιο Δ, Μισθολογική κατάταξη Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάγονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε. Διαβάστε το νόμο εδώ

Νόμος 4354/2015 – Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Περιλαμβάνονται μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.  Διαβάστε το νόμο εδώ.

Νόμος 3850/2010 – Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Νομοθεσία σχετικά με την σύσταση και τις αρμοδιότητες Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων, τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας καθώς και τις υποχρεώσεις του εργοδότη για την Υγιεινή και την Ασφάλεια σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.  Διαβάστε το νόμο εδώ.