Νόμος 4386/2016 – Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νόμου 4310/2014 για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 


Διαβάστε το νόμο εδώ.