Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για κινητικότητα στα ΕΚ-Ι

Αξιότιμη κα Πρόεδρε και μέλη της Συνόδου των Ερευνητικών Κέντρων,


Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. εκτιμά ότι οι ΝΠΙΔ Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και υπάγονται στη ΓΓΕΤ, θα μπορούσαν – ως μια πιο ομοιογενής ομάδα – να αποτελέσουν τον αρχικό «πυρήνα» εφαρμογής ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου μετακίνησης, ή ανταλλαγής εργαζομένων και στη συνέχεια να γίνει προσπάθεια διεύρυνσης του ενιαίου νομοθετικού πλαισίου και στους υπόλοιπους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς.

Η πρότασή μας όπως την καταθέσαμε στην 141ηΣτΠ των Ε.Κ. επιλύει στην πράξη τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα ερευνητικά κέντρα από τη μετακίνηση του προσωπικού χωρίς τη συναίνεση και του φορέα αποχώρησης, θα κάμψει δε όλες τις αντιρρήσεις που έχουμε ακούσει στη διάρκεια των συνεδριάσεων της συνόδου να κατατίθενται από προέδρους των Ε.Κ. εξαιτίας της έλλειψης συναίνεσης και των δύο φορέων, αποχώρησης και υποδοχής ως προαπαιτούμενο, συνεπώς όσο δεν βρίσκεται τρόπος επίλυσής τους, το θέμα παραμένει επίκαιρο και επιτακτικό, αναζητώντας τη βέλτιστη κατά το δυνατό λύση.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ