Επιστολή προς Προέδρους και μέλη των Δ.Σ. των Ε.Κ._Ι για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στα Ε.Κ.-Ι με την ισχύ του ν.4712/2020

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των ΕΚ.-Ι,

Με τη ψήφιση του άρθρου 70 παρ.1, ν.4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020) «Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που ασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους», δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό, που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους και τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), να μην υπάγεται πλέον στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, καθώς ενσωματώνεται στις εξαιρέσεις του ν.4354/2015 άρθρο 7 παρ.2 (περίπτωση στ’).

Ως εκ τούτου, εύλογα περιμέναμε από την ερευνητική κοινότητα να ξεκινήσει άμεσα να κάνει χρήση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρόνοιας, η οποία δίνει
πλέον τη δυνατότητα τόσο στους επιστημονικούς υπευθύνους όσο και στους εργαζόμενους, να συνάπτουν συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου με απευθείας
συμφωνίες, χωρίς τους ασφυκτικούς περιορισμούς που περιλαμβάνει το ενιαίο μισθολόγιο, όπως γινόταν μέχρι τη ψήφιση του νόμου.

Απεναντίας, παρατηρούμε το ανησυχητικό φαινόμενο μεγάλη μερίδα των επιστημονικών υπευθύνων όπως και των εργαζομένων να αγνοούν την παραπάνω
εξέλιξη, που αποτελεί νόμο του κράτους από τα τέλη Ιουλίου 2020. Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι στο προσωπικό που υπάγεται στη συγκεκριμένη νομοθετική
ρύθμιση, συμπεριλαμβάνονται οι ΙΔΟΧ που χρεώνονται σε ερευνητικά προγράμματα και σε έργα υποστήριξης των ερευνητικών δράσεων και εμμέσως οι
ΑΠΥ, οι οποίοι μπορούν να συνάψουν νέες συμβάσεις ως ΙΔΟΧ, έχοντας επιπρόσθετα κίνητρα και οικονομικά οφέλη, καθώς απαλλάσσονται από επιπλέον
της καθαρής αμοιβής έξοδα, (φοροτεχνικά βάρη, ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος κ.λ.π).

Ζητάμε από τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι να γνωστοποιήσουν στους επιστημονικούς υπευθύνους την παραπάνω θετική εξέλιξη που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, με ισχυρή σύσταση να προτρέψουν τους ενδιαφερόμενους στη σύναψη συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ., κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης πρόνοιας που λειτουργεί θετικά προς όλους τους εμπλεκόμενους, εργαζόμενους και διοικήσεις.

Διαβάστε την επιστολή εδώ