Κανόνες για την ασφαλή επιστροφή στην εργασία του συνόλου των εργαζομένων στα Ε/Κ.-Ι, πρωτόκολλο διαχείρισης προσωπικού λόγω της ασθένειας COVID-19

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ Έρευνας και Τεχνολογίας,


Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,


Αξιότιμοι κ.κ. Συντονιστή και μέλη της Συνόδου των Προέδρων των Ε.Κ-Ι,

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ με το διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής,συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για τον περιορισμό του SARS-CoV-2 σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης, καθώς και θεραπείας, για την αντιμετώπιση της ασθένειας COVID-19.

Με τη σταδιακή επιστροφή του συνόλου των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των συναρμόδιων
υπουργείων, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς εργασίας του προσωπικού, που απασχολείται σε καθημερινή βάση.


Η ιδιαιτερότητα της Έρευνας και της Καινοτομίας είναι αυτή που επιτείνει την αναγκαιότητα για αυξημένη ασφάλεια, καθώς δεν κινείται στα γνωστά όρια μιας τυποποιημένης διαδικασίας ρουτίνας, όπως γίνεται σε άλλους εργασιακούς χώρους πχ. βιομηχανία, εργαστήρια, νοσοκομεία κλπ. θέτει τους εργαζόμενους στα Ε.Κ.-Ι.
ακόμα περισσότερο σε κίνδυνο ατυχήματος, έκθεσης σε δυνητικά βλαπτικούς ή επικίνδυνους παράγοντες. Η Έρευνα και η Καινοτομία, συνυφασμένες με τον
πειραματισμό και τον νεωτερισμό, σε πολλές περιπτώσεις εμπεριέχουν μαζί τους νέους άγνωστους κινδύνους και μεγαλύτερες πιθανότητες έκθεσης σε αυτούς.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ