ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

Διαβάστε τις θέσεις της Π.Ο.ΣΕ.Ε.Ι.Ι.Δ. εδώ