Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής: Ίδρυμα). Στις
σχέσεις του με την αλλοδαπή το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)

Διαβάστε το νόμο εδώ