Επιστολή της ΠΟΣΕΕΙΙΔ για την καταβολή στο 100% των τακτικών προϋπολογισμών στα Ε.Κ-Ι

Αν και οδεύουμε προς το τέλος της χρονιάς, η πολιτεία δεν έχει ακόμα
καταβάλει στο σύνολο της προς τα Ε.Κ. τη δημόσια χρηματοδότηση που
οφείλει, η οποία σύμφωνα με το νόμο περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη της
μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού. Παρότι είναι γνωστό ότι η
συνειδητή αυτή επιλογή εγκυμονεί μεγάλα προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία των κέντρων, η πολιτεία μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το
ενστερνίζεται, χρονοτριβεί στην καταβολή του εναπομείναντος ποσοστού
για την ολοκλήρωση και επικαλείται τα ταμειακά διαθέσιμα των κέντρων,
όσα ερευνητικά κέντρα διαθέτουν, για να καλύψουν τη μισθοδοσία του
προσωπικού.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. μετά τη γνωστοποίηση του συγκεκριμένου θέματος,
απέστειλε επιστολή προς την εποπτεύουσα Αρχή, τον Υφυπουργό Έρευνας
και Τεχνολογίας και τον Γεν. Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, στην
οποία ζητεί να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για να
καταβληθεί ο εγκεκριμένος τακτικός προϋπολογισμός των Ε.Κ. στο σύνολό
του, (στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε την επιστολή).

Διαβάστε την επιστολή εδώ