Καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι των Ε.Κ.-Ι και εποπτευόμενων από την ΓΓΕΚ Τεχνολογικών Φορέων,

Σε συνέχεια της συζήτησης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 149ης ΣτΠ των Ε.Κ., αναφορικά με το αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την καταγραφή του πραγματικού αριθμού του ΕΔΤΠ, Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού, μόνιμου και με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το 2008 έως και σήμερα από τα Ε.Κ.-Ι και εποπτευόμενους από την ΓΓΕΚ Τεχνολογικούς Φορείς και με δεδομένη την απόφαση της Συνόδου για την καταγραφή του, παρακαλούμε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα σας, όπως μας αποστείλετε στοιχεία, αριθμός Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού που αποχώρησαν από το 2008 έως και σήμερα, (μέσω του ενιαίου κύκλου κινητικότητας του δημοσίου, αφυπηρετήσαντες κ.λ.π.).

Υπενθυμίζουμε, το 2008 ήταν το έτος που πραγματοποιήθηκαν για τελευταία φορά προσλήψεις μόνιμου και με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού, έκτοτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες προσλήψεις μέχρι σήμερα, πέραν των 152 θέσεων, που η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην αποτύπωση του πραγματικού αριθμού του ανωτέρω προσωπικού που έχει αποχωρήσει και οι θέσεις τους είτε παρέμειναν χηρεύουσες, είτε καλύφθηκαν προσωρινά, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή παροχής υπηρεσιών, με οικονομική επιβάρυνση των οικείων Ε.Κ.-Ι.

Διαβάστε την επιστολή εδώ