Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για χορήγηση των παροχών μητρότητας στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι

Προς: Ομ. Καθηγήτρια κα. Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Συντονιστή της ΣτΠ των ΕΚ.-Ι

Αθήνα, 8/10/20
ΑΠ:346

Αξιότιμη και αγαπητή κα Στυλιανοπούλου,

Σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος που υποβλήθηκε από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. στην 140η Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων στην οποία εκτελείτε χρέη Συντονιστή: “ Παροχές μητρότητας σε εργαζόμενες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι.” και μετά από την παρότρυνση του κ. Γενικού Γραμματέα Καθ. Α. Κυριαζή, επανερχόμαστε και καταθέτουμε εγγράφως την πρότασή μας την οποία αναπτύξαμε προφορικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Συνόδου και παρακαλούμε να την προωθήσετε στη Γενική Γραμματεία.

Επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι στο προσωπικό ορισμένων ΝΠΙΔ Ε.Κ-Ι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση και διάχυτος προβληματισμός σε μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων, αναφορικά με το καθεστώς ένταξης και εν τέλει καθορισμού των προϋποθέσεων λήψης των παροχών μητρότητας, όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύ και στενό δημόσιο τομέα. Αποτέλεσμα δε αυτής της αμφιλεγόμενης κατάστασης είναι να υπάρχουν εργαζόμενες σε ΝΠΙΔ Ε.Κ-Ι οι οποίες να μην λαμβάνουν τις παροχές μητρότητας, ούτε του δημοσίου ούτε του ιδιωτικού τομέα!

Εξειδικεύοντας, σας ενημερώνουμε ότι αναφερόμαστε στις παροχές μητρότητας πέραν των 56 και 63 ημερών που προβλέπει το πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, το οποίο είναι απολύτως δεσμευτικό από το νόμο και το λαμβάνουν οι εργαζόμενες απαρέγκλιτα.

Σας πληροφορούμε ότι εργαζόμενες μητέρες, απευθυνόμενες στις διοικητικές υπηρεσίες του οικείου Ερευνητικού Κέντρου για να γίνουν αποδέκτες της παροχής μητρότητας που ισχύει στον δημόσιο τομέα, εξέλαβαν αρνητική απάντηση, με το αιτιολογικό ότι ο φορέας τους δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα!

Μετά την αρνητική αυτή εξέλιξη απευθύνθηκαν στον ΟΑΕΔ για να γίνουν αποδέκτες των παροχών μητρότητας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, όμως η νομική υπηρεσία του ΟΑΕΔ απεφάνθη ότι δεν υπολογίζονται στις δικαιούχους, επειδή ο φορέας στον οποίο υπάγονται, το οικείο Ερευνητικό Κέντρο, συγκαταλέγεται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα!

Όπως καταλαβαίνετε στο συγκεκριμένο πεδίο υπάρχει νομοθετικό κενό που θα πρέπει να καλυφθεί με την ανάληψη από τη κυβέρνηση σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Προς επήρεια των ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι δεν καταφέραμε να καταγράψουμε κάποια θετική έκβαση στο συγκεκριμένο θέμα στα ΝΠΙΔ Ε.Κ-Ι. Εξαίρεση αποτελούν τρία Ε.Κ.-Ι τα οποία χορηγούν τις παροχές μητρότητας που προβλέπονται στο δημόσιο τομέα σε εργαζόμενες μητέρες και ειδικότερα:

  • Στο ΕΚΕΤΑ η διοίκηση πέραν των 119 ημερών (56+63) χορηγεί το 9μηνο που ισχύει στο δημόσιο τομέα, μόνο στις εργαζόμενες μητέρες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
  • Στο ΙΤΕ η διοίκηση πέραν των 119 ημερών χορηγεί μία ημέρα επιπλέον, συν ένα μήνα, συν το 9μηνο που ισχύει στο δημόσιο τομέα, στις εργαζόμενες μητέρες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και σε αυτές με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
  • Στο Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ, κατά δήλωση δική σας ως προέδρου του Παστέρ, κατά τη διάρκεια της συνόδου, η διοίκηση χορηγεί το 9μηνο τόσο στις ΙΔΑΧ όσο και τις ΙΔΟΧ.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προωθήσετε το αίτημά μας προς τον κ. Γενικό Γραμματέα και συμπεριλάβετε όσα επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία κρίνετε ότι μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω για την ανάληψη νομοθετικής πρόνοιας που θα εντάξει, με σαφή ξεκάθαρο και χωρίς περιθώρια πολλαπλής ή αναιρούμενης ερμηνείας από τους αρμόδιους φορείς, όλες τις εργαζόμενες μητέρες στο καθεστώς παροχών μητρότητας που εφαρμόζονται απαρέγκλιτα στο δημόσιο τομέα.