Νόμος 3850/2010 – Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Νομοθεσία σχετικά με την σύσταση και τις αρμοδιότητες Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων, τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας καθώς και τις υποχρεώσεις του εργοδότη για την Υγιεινή και την Ασφάλεια σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα. 

Διαβάστε το νόμο εδώ.