Νόμος 4310/2014 – Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας με την υλοποίηση των ορισμών του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 179 της Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Διαβάστε το νόμο εδώ.