Ιστορία/Στόχοι

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.) ιδρύθηκε το 2005. 

Μέλη της είναι τα σωματεία εργαζομένων και από τα οκτώ (8) Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα που λειτουργούν με καθεστώς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) 

Μεταξύ των στόχων της ομοσπονδίας είναι:

  • Η συνένωση όλων των Σωματείων των εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου και άλλων παρεμφερών ιδρυμάτων μέσω Ομοσπονδίας και η ενιαία εκπροσώπησή τους.
  • Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων.
  • Η ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα σε όλους τους εργαζομένους των ερευνητικών ιδρυμάτων.
  • Η διαμόρφωση και προβολή θέσεων πάνω στα ιδιαίτερα ζητήματα των εργαζομένων καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν γενικά τα Ερευνητικά Ιδρύματα.
  • Η συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η ανάπτυξη της κοινής πάλης για την κατοχύρωση και ουσιαστική αναβάθμιση της εργασίας τους.
  • Η συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και η συμμετοχή τους στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων.

 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. είναι μέλος της ΓΣΕΕ (Απόφαση Ολομέλειας της Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, 2 Μαίου 2017).