Έρευνα

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Νόμος πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημίων συμπεριλαβανομένης και της ερευνητικής δραστηριότητάς τους μέσω των ΕΛΚΕ. Κατ’ αντιστοιχία των ΕΛΚΕ, ο νόμος αυτός διέπει και την λειτουργία των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων.

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής: Ίδρυμα). Στις
σχέσεις του με την αλλοδαπή το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)

Νόμος 4310/2014 – Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας με την υλοποίηση των ορισμών του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 179 της Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.