Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων ν.4796/2021

επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που εστάλη στον κ. Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και
Τεχνολογίας, η οποία αφορά τη νέα διαδικασία αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων