Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Νόμος πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημίων συμπεριλαβανομένης και της ερευνητικής δραστηριότητάς τους μέσω των ΕΛΚΕ. Κατ’ αντιστοιχία των ΕΛΚΕ, ο νόμος αυτός διέπει και την λειτουργία των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων.