Υποψήφιοι διδάκτορες

Υποτροφίες ΙΚΥ στα Ε.Κ.-Ι., έκδοση ΚΥΑ που θα επιλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι Διδάκτορες

Επιστολή της ΠΟΣΕΕΙΔ προς το ΙΚΥ, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη ΓΓΕΚ και τους αρμόδιους υφυπουργούς και Γ. Γραμματείς με θέμα τις υποτροφίες ΙΚΥ και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην απόδοση των τροφείων στους δικαιούχους. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ζητά από την πολιτεία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα διευθετούνται οριστικά τα θέματα των υποτροφιών του ΙΚΥ.

Υποτροφίες ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα Ε.Κ.-Ι.

Επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.) με θέμα την χορήγηση υποτροφιών από το ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα ΕΚ-Ι και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους.