Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για κινητικότητα στα ΕΚ-Ι

Πρόταση της ΠΟΣΕΕΙΙΔ για την δημιουργία μίας δεξαμενής κινητικότητας εργαζομένων
(ενός pool) στα Ε.Κ. για την αμοιβαία ανταλλαγή ή μετακίνηση εργαζομένων από ένα Ε.Κ.
σε άλλο, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο κέντρων, (Φορέας Αποχώρησης και
Υποδοχής), καθώς και όλων των εμπλεκόμενων εργαζομένων