Μισθολογικά

Νόμος 4712/20 Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.

Κεφάλαιο Γ΄, Διατάξεις για την Έρευνα και την Καινοτομία. Άρθρα 46-56. Άρθρο 70, Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που ασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους.

Τρέχοντα θέματα των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων και του προσωπικού τους

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ, Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε, εκ μέρους της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και του συνόλου των μελών της, τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε. Παράλληλα θα θέλαμε να …

Τρέχοντα θέματα των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων και του προσωπικού τους Διαβάστε Περισσότερα »

Ν. 4472/17 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

Μέρος ΣΤ, Κεφάλαιο Δ, Μισθολογική κατάταξη Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάγονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε. Διαβάστε το νόμο εδώ