Πορεία ολοκλήρωσης των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Ε.Κ.

διευκρινίσεις για την έναρξη της διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής των 152 θέσεων ΕΔΤΠ των Ε.Κ.-Ι της ΓΓΕΤ.